JavaScript is not enabled in your browser.

MR

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) van kracht. Deze wet schrijft voor dat de belangen van leerlingen, ouders en personeel van een school vertegenwoordigd worden door een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat daarom uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding. Het is de primaire taak van de MR voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag/de directie te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelstellingen die de SJM zich heeft gesteld.

De MR

De MR voorziet voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag van instemming of advies. Om deze taak naar behoren uit te oefenen heeft de MR een aantal bevoegdheden, welke in de WMS en het MR reglement is vastgelegd. Het betreft o.a. het informatierecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Bij bepaalde onderwerpen is het advies- of instemmingsrecht voorbehouden aan een afzonderlijke geleding. Zo heeft de personeelsgeleding (PMR) bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het taakbeleid en dienen ouders en leerlingen in te stemmen met de vaststelling van de schoolgids.  
De MR van de SJM is ook proactief en maakt regelmatig gebruik van haar initiatiefrecht. Hierdoor worden onderwerpen die de achterban bezighouden en draagvlak hebben in de raad op de agenda geplaatst.

Leden

Personeel
  • Mw. M. Schoof (voorzitter)
  • Mw. T. Vijfvinkel (secretaris/vice voorzitter)
  • Mw. L. Immerzeel (lid)
  • Dhr. R. van Holten (lid)
Ouders
Mw. F. Abdelouahab
Mw F. Altay

Leerlingen
Carlyne van der Valk
Evi Klop

Notulen

Hier vind je binnenkort de notulen.

Activiteitenplan

Hieronder vindt u de link voor ons activiteitenplan. Dit activiteitenplan verstrekt het bevoegd gezag een overzicht van de bijeenkomsten, onderwerpen en werkzaamheden die voor dit schooljaar gepland staan. Daarnaast geeft de raad in dit document aan welke faciliteiten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diverse activiteiten en de taakvervulling van haar leden. 

Dit activiteitenplan is ook bestemd voor onze achterban. Leerlingen, ouders en medewerkers vinden in dit document o.a. informatie over de werkwijze en de speerpunten van de MR.

Download hier het activiteitenplan